به سایت انرژی شیمیایی خوش آمدید

pic

از انرژی شیمیایی در صنعت استفاده فراوانی میشود

pic

صورت های گوناگون انرژی شیمیایی

انرژی شیمیایی به صورت های گوناگونی در طبیعت آزاد میشود

سوختن

تغییرات شیمیایی